Ochrana osobních údajů

1 Základní principy ochrany osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajůdbáme toho, abychom dodržovali základní zásady stanovené evropským nařízením GDPR.

Všechny osobní údaje, s kterými naše společnost jakkoli nakládá, musí být vždy zpracovány v souladu se základními zásadami, tedy musí být:

a) korektně zpracovány zákonným a transparentním způsobem, takovým způsobem, který zajišťuje zabezpečení osobních údajů,

b) shromažďovány tak, aby účely shromažďování byly určité, výslovně vyjádřené a legitimní,

c) relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu a přiměřené,

d) přesné a v případě potřeby aktualizované, nepřesné údaje musí být vymazány nebo opraveny,

e) ukládány ve formě, která umožňuje identifikaci údajů jen po dobu, po kterou je to nutné pro stanovený účel,

f) ochraňovány vhodným způsobem, který zajistí, že OÚ nebudou zpracovány neoprávněným nebo protiprávním způsobem, nedojde k jejich ztrátě, zcizení, poškození nebo zničení.

2  Jaká data o Vás shromažďujeme?

2.1.1 Náborová řízení

Pokud se rozhodnete připojit jako zaměstnanec k naší společnosti tím, že nám zašlete nebo poskytnete Váš životopis, uchováme si jej pouze pro dané výběrové řízení a do doby obsazení dané pozice. Pokud nám jej zašlete bez specifikace konkrétní pozice nebo výběrového řízení, ponecháme si takový životopis po dobu 6 měsíců. V případě, že budete mít zájem, abychom si Vás životopis uchovali déle, neváhejte nám tyto informace sdělit ve svém e-mailu, dopisu nebo přímo v životopisu.

Všechny informace obsažené v životopisu bez Vašeho souhlasu nikam dále neposkytneme.

2.1.2 Zpracování na základě zákona nebo smlouvy

Pokud jste naším obchodním partnerem, klientem, zákazníkem nebo osobou u něj zaměstnanou či s ní jinak spolupracující, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, protože nám to ukládá zákon, nebo se jedná o údaje, které nezbytně musíme mít, abychom byli schopni vyřídit, uzavřít nebo plnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména z důvodu plnění zákonných povinností, nebo zajištění fungování společnosti a vyřízení Vašich objednávek. Mezi tyto činnosti patří zejména zajišťování obchodní komunikace a zajišťování obchodních jednání společnosti, vedení účetnictví a vyúčtování za služby, ochrana našich práv a uplatňování našich nároků, jednání s orgány veřejné moci, evidence našich obchodních partnerů či zákazníků, evidence obchodních případů, evidence dokumentace k našim službám apod. Tyto data uchováváme pouze po dobu, po kterou tyto údaje nezbytně potřebujeme. S ohledem na rozsáhlost zpracování údajů na základě zákona a smlouvy, není reálně možné v jednom dokumentu shrnout veškeré lhůty uchování údajů. V případě, že byste měli dotaz na uchovávací lhůtu pro konkrétní dokument, neváhejte se obrátit s dotazem a specifikací dokumentu na adrese info@dapradirect.cz

Pro zpracování podkladů od Vás potřebujeme následující údaje:

  • Fakturační údaje – pro správné vyplnění daňového dokladu, který Vám bude zaslán po vykonání služeb elektronicky,
  • E-mailovou adresu – s ohledem na skutečnost, že naše společnost proklamuje ochranu životního prostředí a hlavní zásadou je pro ni šetření přírodních zdrojů, zasíláme všechny naše faktury elektronicky. Z toho důvodu je pro nás nezbytné znát Vaši e-mailovou adresu. Mimo jiné celý kontakt probíhá digitálně, proto je nezbytně nutné pro uzavření smlouvy, aby i komunikace v rámci objednávky probíhala na digitální úrovni, proto je Vás e-mail pro vyřízení Vaší objednávky pro nás nezbytný,
  • Telefon – pro usnadnění komunikace a sdělení informací o vykonaných službách. Údaje získané při plnění smlouvy nepředáváme jiným osobám. Vaše údaje také můžeme použít pro přímý marketing v přiměřeném rozsahu, což znamená, že v případě, že jste naším zákazníkem a že jste si u nás služby objednali, můžeme Vám nabídnout obdobné služby.

2.1.3 Registrace zákazníka

Na našich stránkách se pro urychlení Vašich nákupů můžete registrovat. Při Vaší registraci potřebujeme všechny údaje, které vkládáte při objednávání služeb a Vámi zvolené uživatelské jméno. Naše registrace slouží zejména k usnadnění Vašich nákupů, proto budou osobní údaje, které nám poskytnete, použity pouze k předvyplnění Vaší objednávky v případě, že si u nás objednáte služby. Tyto údaje jsou vyplněny v databázi webových stránek a nejsou předávány žádným třetím osobám, krom našich zpracovatelů, kteří se zabývají řízením našich webových stránek.

2.1.4 Akce, které pořádáme

Při výkonu naší činnosti to někdy nejde jinak a rádi Vám představíme naši činnost, naše pokroky, naše služby nebo naše zaměstnance na námi pořádaných akcích. Berte, prosím, na vědomí, že z průběhu této akce mohou být pořizovány obrazové a videozáznamy. Tyto záznamy budou zachycovat zejména průběh akce. Samotné jednotlivé účastníky budeme zachycovat pouze v případě, že s takovým záznamem budou souhlasit. Záznamy budou vždy pořizovány osobou, která bude jasně označena a identifikována, proto v případě, kdy byste měli s takovými záznamy problém, neváhejte se na ni obrátit, aby další individuální záznamy Vaší osoby nepořizovala. Tato osoba je také vždy schopna Vám poskytnout veškeré informace o osobních údajích, které o Vás shromažďuje.

2.1.5 Technická data při návštěvě našeho webu

Kdykoli používáte webové stránky nebo jiné internetové služby, existují určité informace, které se téměř vždy vytvářejí a zaznamenávají automaticky. Totéž se stává, když používáte naše webové stránky. Když používáte naše služby, získáváme informace, které shromažďujeme, uchováváme a chráníme.

  • Log data – když používáte naše služby, naše servery mohou automaticky zaznamenávat informace („log data“), včetně informací, které váš prohlížeč pošle při návštěvě naší webové stránky. Tato log data mohou obsahovat Vaši IP adresu, stejně jako např. adresu navštívených webových stránek, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas Vaší přítomnosti, způsob, jakým jste použili znovu soubor cookie, data cookie apod.
  • Cookiedata – v závislosti na tom, jak přistupujete k webovým stránkám a službám naší společnosti, můžeme využívat „soubory cookie“ (malé textové soubory odesílané Vaším počítačem pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jedinečné pro Váš účet nebo Váš prohlížeč) nebo podobná data. Když používáme soubory cookie, můžeme používat tzv. „session“ soubory cookie, které zpracováváme pouze do doby, než zavřete prohlížeč nebo tzv. „trvalé“ soubory cookie, které zpracováváme, do doby, než je Vy nebo Váš prohlížeč nevymažete. Můžeme například používat soubory cookie k uložení vaší e-mailové adresy nebo jiných nastavení, abyste je nemuseli vyplňovat při každém dalším navštívení našich stránek apod.
  • Naše společnost nebo naši obchodní partneři mohou používat různé technologie pro shromažďování a ukládání informací. Mimo jiné tyto informace mohou zahrnovat soubory cookie nebo podobné technologie k identifikaci prohlížeče nebo zařízení. Díky těmto technologiím můžeme shromažďovat a ukládat informace i v případě, kdy používáte služby poskytované jinými subjekty nebo funkce Google, které se mohou zobrazovat na jiných webových stránkách. Naše společnost může shromažďovat údaje schopné provádět analýzu získaných dat prostřednictvím softwaru Google Analytics a případně jiných služeb třetích stran, jako jsou pixely Facebook a další. Naše společnost může dále využívat podobné analytické služby třetích stran a zobrazovat reklamu reklamní sítě Google AdSense. Data získávaná skrze program Google Analytics nejsou osobními daty, neboť na základě těchto není možno identifikovat konkrétní osobu.
  • Informace o zařízení – vedle výše uvedených údajů můžeme shromažďovat také informace o zařízení, které používáte, a to včetně typu tohoto zařízení, informace, jaký operační systém používáte, nastavení tohoto zařízení nebo jedinečných identifikátorů zařízení. Vše závisí na tom, jaký typ zařízení používáte a jak je tento nastaven. Například máme k dispozici různé typy informací v závislosti na tom, zda používáte PC nebo Mac, telefon Android nebo iPhone. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké informace mohou vaše zařízení zpřístupnit, zkontrolujte prosím také zásady výrobce nebo poskytovatele Vašeho softwaru.
  • Další informace – v rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje zjistitelné z výše uvedených technických dat a cookies v programu Google Analytics. Tento program je schopen sjednotit výše uvedená data, pokud jejich sběr a zpracování máte povolen v rámci Vašeho prohlížeče. Veškeré další informace o tomto produktu se dozvíte na stránkách https://www.google.com/analytics/.

Jak nastavit poskytování služby cookies v rámci Vašeho prohlížeče?

Poskytování cookies je Vaší osobní volbou a jejich zpracování lze omezit nebo nastavit v rámci Vašeho internetového prohlížeče. Jak přesně nastavit soubory cookies ve Vašem prohlížeči Vám poradí na stránkách jednotlivých prohlížečů většinou v záložce cookies. Více informací o některých prohlížečích můžete získat zde:

Chrome
Firefox
Internet Explorer

3 Jaká práva jako subjekt údajů máte?

Jako subjekt údajů disponujete právy týkající se ochrany a zpracovávání Vašich osobních údajů správci a zpracovateli osobních údajů. Každý subjekt může tato práva za splnění zákonných požadavků uplatnit. Tato práva jsou upravena zejména v Kapitole III Nařízení GDPR, v článcích 15 až 23.

Jako subjekt údajů tak máte zejména nárok uplatnit tato svá práva:

A) Právo na přístup k osobním údajům – můžete tak získat od naší společnosti informaci a potvrzení, zda určité osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme. Také Vám na Váš dotaz poskytneme jakékoli doplňující informace, které by v tomto textu nebyly obsaženy.

B) Právo na opravu – veškerá data, která zpracováváme, udržujeme vždy aktuální a přesná, pokud nám k tomu poskytnete Vaši součinnost – proto se na nás neváhejte obrátit v případě, že by došlo k jakékoli změně Vašich osobních údajů.

C) Právo na výmaz – pokud máte za to, že jsou splněny zákonné požadavky na provedení výmazu, neváhejte se na nás obrátit. Nikdy však nemůžeme smazat údaje, které zpracováváme na základě zákona nebo které jsou pro nás nezbytné.

D) Právo na omezení zpracování – pokud máte za to, že bychom měli omezit zpracování osobních údajů a že splňujete veškeré zákonné požadavky na uplatnění tohoto práva, neváhejte se na nás obrátit.

E) Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění našich oprávněných zájmů, můžete podat proti takovému zpracování námitku. O vyřízení žádosti a zhodnocení Vaší námitky budete informován.

F) Právo odvolat souhlas – tam, kde jste naší společnosti poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

Všechna Vaše práva, stejně jako veškeré Vaše dotazy, jsme připraveni vyřídit na naší e-mailové adrese – zde je prosím směřujte –info@dapradirect.cz. Vaše požadavky vyřídíme v co nejkratší možné době, jak nám to umožní naše technické a administrativní možnosti.

V případě, že s naší činností nebudete spokojeni, prosíme Vás, abyste se v první řadě obraceli na pověřenou osobu na výše uvedené adrese. I tak však máte právo obrátit se rovnou na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete podat stížnost.